x Zpět ke zboží
Novinky

Mřížka k nástavci na přípravu kostiček ke kuchyňskému robotu Bosch MUZ5CC2(00)

649 (26,45 € *)

obrázek není k dispozici

699 (28,48 € *)

Sada roštů na plechy do trouby Beko FSM62320DXS 7785882104

799 (32,56 € *)

Odmašťovač pro sklokeramické desky, 500 ml, CSL3805 CARE+PROTECT

Odmašťovač pro sklokeramické desky, 500 ml, CSL3805 CARE+PROTECT
Kód produktu: 35601786
Cena: 189 (7,70 € *)
Skladem - ihned k dodání
Popis produktu
CARE+PROTECT CSL3805

Pro toho, kdo si zakládá na čisté a blyštivé kuchyni, tu je tento účinný odmašťovač. Care+Protect CSL3805 je profesionální odmašťovač na sklokeramické desky. Lehce se tak můžete vypořádat s usazenými mastnotami či skvrnami, které se často uchycují na varných deskách. Sprej má navíc velmi rychlý účinek a nezanechává za sebou šmouhy.
Jeho obsah činí 500 ml.

Klíčové vlastnosti Care+Protect CSL3805
- Sprej Care+Protect CSL 3805 má skvělé odmašťovací účinky
- Pomůže snadno a rychle odstranit mastnoty a skvrny
- Je určen na sklokeramické desky

Objem: 500 ml
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL3805-35601786
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 1 z 9
Název látky nebo směsi: PROFESSIONAL DEGREASER - CERAMIC HOBS
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Název PROFESSIONAL DEGREASER - CERAMIC HOBS
Popis směsi Směs obsahující alkoholy a inertní látky.
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití Detergent pro odstranění zaschlých nečistot z kovových,
plastových a skleněných povrchů.
Nedoporučená použití Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Jiné
použití může vystavit uživatele nepředvídatelným rizikům.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
CANDY HOOVER ČR s.r.o.
Futurama Business Park – Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
tel: +420 257 530 418
adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: office@candy-hoover.cz
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s Toxikologickým informačním střediskem
(TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02.
Nepřetržité informace při otravách.
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.
Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES není klasifikována
Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí
směsi
Nejsou známy takové účinky směsi, které by vedly ke klasifikaci jako nebezpečný.
2.2 Prvky označení
výstražné symboly nebezpečnosti Nejsou
signální slovo Není
složky směsi k uvedení na etiketě Nejsou
standardní věty o nebezpečnosti Nejsou
pokyny pro bezpečné zacházení P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
doplňující informace na štítku Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou
vyžádány.
Složení: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky a parfémy.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL3805-35601786
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 2 z 9
Název látky nebo směsi: PROFESSIONAL DEGREASER - CERAMIC HOBS
2.3 Další nebezpečnost
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního
listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
3.2.1 Složky směsi klasifikované jako nebezpečné
Název složky
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
Obsah
% hm.
klasifikace
dle 1272/2008/ES
2-(Butoxyethoxy)ethanol;
Butyldiglykol
112-34-5
203-961-6
603-096-00-8
zatím není k
dispozici
≥ 5 - < 10 Eye Irrit. 2; H319
Benzylalkohol
100-51-6
202-859-9
603-057-00-5
zatím není k
dispozici
≥ 1 - < 5
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. V případě
pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí
nikdy nic nepodávat.
4.1 Popis první pomoci
Při vdechnutí
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou
pomoc.
Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat
rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s okem
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce
a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to
snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.
Při požití
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani
alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nejsou známy.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptomatická léčba
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL3805-35601786
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 3 z 9
Název látky nebo směsi: PROFESSIONAL DEGREASER - CERAMIC HOBS
Vhodná hasiva
Směs je nehořlavá, hasiva přizpůsobit hořícím látkám v okolí.
Nevhodná hasiva
Silný vodní proud. Může dojít k rozšíření požáru.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
V případě požáru zabraňte úniku hasiva a zbytků produktu do kanalizace. Shromážděte je odděleně a
zneškodněte bezpečným způsobem podle platné legislativy a platných místních předpisů.
Při požáru se mohou tvořit škodlivé látky - oxidy uhlíku a produkty nedokonalého spalování.
5.3 Pokyny pro hasiče
Zastavte další únik produktu, pokud je to možné. Kontejnery a sudy přemístěte z dosahu požáru na
bezpečné místo, pokud je to možné. Používejte roztříštěné vodní proudy k ochlazení nádob vystavených
účinkům požáru. Nejde-li požár zvládat – evakuujte prostory.
Při hašení použijte vhodný dýchací ochranný přístroj a protipožární oblek.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zamezte kontaktu s kůží a s očima, používejte vhodné ochranné pomůcky a oděv, viz oddíl 8. Zajistěte
přiměřené větrání. Zabraňte tvorbě par. V místě úniku, zamezte pohybu nepovolaným osobám.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit dalšímu úniku do složek životního prostředí. Pokud tomu nelze zabránit, informovat okamžitě
příslušné úřady (policii a hasiče).
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Podle množství uniklé kapaliny látku buď nejdříve odčerpat (velké úniky), nebo při malých únicích
absorbovat vhodným absorpčním materiálem (vermikulit, suchý písek), shromáždit do označených
uzavíratelných nádob a odstranit podle oddílu 13. Zbytky spláchnout vodou a zachytit pro zneškodnění jako
odpad.
Je-li poškozen obal, přemístěte obsah do obalu nového, nepoškozeného a řádně znovu označte.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8, 13 tohoto bezpečnostního listu.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Zamezte styku s kůží a očima. Osobní ochrana viz oddíl 8. V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst
a pít.
Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Před pracovní přestávkou a po skončení
práce si umyjte ruce.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
Viz pododdíl 1.2
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL3805-35601786
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 4 z 9
Název látky nebo směsi: PROFESSIONAL DEGREASER - CERAMIC HOBS
8.1 Kontrolní parametry
8.1.1 Limity v pracovním prostředí
8.1.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění
2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol:
PEL - 70 mg/m3, NPK-P - 100 mg/m3.
Poznámka I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.
Benzylalkohol:
PEL - 40 mg/m3, NPK-P - 80 mg/m3.
8.1.1.2 Expoziční limity Unie pro pracovní prostředí
2-(2-Butoxyethoxy)ethan-1-ol:
Limitní hodnoty - 8 hod. = 67,5 mg/m3, 10 ppm.
Limitní hodnoty - krátká doba = 101,2 mg/m3, 15 ppm.
Poznámka - kůže
8.1.2 Sledovací postupy
Zajistit plnění nařízení vlády 361/2007 Sb., v platném znění a plnit povinnosti v něm obsažené.
8.1.3 Biologické limitní hodnoty
Nejsou stanoveny ani v ČR, ani v EU.
8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Zatím nejsou k dispozici
8.2 Omezování expozice
8.2.1 Omezování expozice pracovníků
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Dbejte obvyklých bezpečnostních opatření pro práci s chemikáliemi. Stupeň účinnosti osobních ochranných
prostředků závisí mimo jiného na teplotě a úrovni větrání.
8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky
Ochrana dýchacích cest Není nutná v případě dodržení koncentračních limitů (pokud by byly
překročeny, použít respirátor proti organickým parám). V případě
havárie nebo požáru použít izolační dýchací přístroj.
Ochrana rukou Při běžném použití není nutná, v případě kontaktu s kůží používejte
ochranné rukavice. Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné
doporučit materiál rukavic pro tuto směs. Výběr materiálu rukavic
proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
Ochrana očí a obličeje Při běžném použití není nutná, v případě kontaktu s očima
používejte ochranné brýle.
Ochrana kůže Ochranný oděv a obuv.
Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se. Použít
ochranný krém.
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí
Zabránit úniku směsi do složek životního prostředí. Dodržet emisní limity.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství (při 20 °C) kapalina
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL3805-35601786
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 5 z 9
Název látky nebo směsi: PROFESSIONAL DEGREASER - CERAMIC HOBS
Barva světle modrá
Zápach (vůně) parfémový
Prahová hodnota zápachu nestanoveno
pH (při 20 °C) 10,5
Bod tání/bod tuhnutí nestanoveno
Bod varu (počátek a rozmezí) 100 °C
Bod vzplanutí nestanoveno
Rychlost odpařování nestanoveno
Hořlavost (pevné směsi, plyny): nestanoveno
Meze hořlavosti/
výbušnosti
dolní
horní
nestanoveno
nestanoveno
Tlak páry (při 20 °C) nestanoveno
Hustota páry nestanoveno
Relativní hustota (při 20 °C) 0,98 (voda = 1)
Rozpustnost ve vodě (při 20 °C) nerozpustný
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech nestanoveno
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda pro směsi nepoužitelné
Teplota samovznícení nestanoveno
Teplota rozkladu nestanoveno
Viskozita (při 40 °C) nestanoveno
Výbušné vlastnosti není klasifikován jako výbušnina
Oxidační vlastnosti není klasifikován jako oxidant
9.2 Další informace
nejsou uvedeny
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Při běžných podmínkách je produkt stabilní. K nebezpečným reakcím nedochází.
10.2 Chemická stabilita
Směs je za běžných podmínek stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Za běžných podmínek používání nejsou.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
10.5 Neslučitelné materiály
Nejsou známy.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL3805-35601786
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 6 z 9
Název látky nebo směsi: PROFESSIONAL DEGREASER - CERAMIC HOBS
Při hoření se uvolňují oxidy uhlíku a produkty nedokonalého spalování.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
- LD50 orálně, potkan (mg/kg) data pro směs nejsou k dispozici
> 24 600 (výpočet dle aditivního vzorce)
3 384 - 2-(butoxyethoxy)ethanol
1 230 - benzylalkohol
- LD50 dermálně, potkan nebo králík (mg/kg) data pro směs nejsou k dispozici
2 700 - 2-(butoxyethoxy)ethanol (králík)
> 2 000 - benzylalkohol (králík)
- LC50 inhalačně, potkan, (mg/l, 4 hod) data pro směs nejsou k dispozici
> 82 (výpočet dle aditivního vzorce, pára)
> 4,1 - benzylalkohol (pára)
Žíravost/dráždivost pro kůži slabý účinek, kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
Vážné poškození očí/podráždění očí slabý účinek, kritéria pro klasifikaci nejsou splněna
Senzibilizace neobsahuje tyto látky (nebo méně než klasifikační limit)
Karcinogenita neobsahuje tyto látky (nebo méně než klasifikační limit)
Mutagenita neobsahuje tyto látky (nebo méně než klasifikační limit)
Toxicita pro reprodukci neobsahuje tyto látky (nebo méně než klasifikační limit)
Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice
není klasifikován
Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice
není klasifikován
Nebezpečnost při vdechnutí není klasifikován
Další informace
Viz oddíl 2 a 4.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Ryby data pro směs nejsou k dispozici
Korýši data pro směs nejsou k dispozici
Řasy data pro směs nejsou k dispozici
12.2 Perzistence a rozložitelnost
nestanoveno pro směs
12.3 Bioakumulační potenciál
nestanoveno pro směs
12.4 Mobilita v půdě
nestanoveno pro směs
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL3805-35601786
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 7 z 9
Název látky nebo směsi: PROFESSIONAL DEGREASER - CERAMIC HOBS
12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního
listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
nejsou známy
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Vhodné metody pro odstraňování směsi a znečištěného obalu
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy
neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou
nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.
Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.
Možný kód odpadu 20 01 29* - Detergenty obsahující nebezpečné látky
Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
Nejsou známy.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady
Nejsou známy.
Právní předpisy o odpadech
Směrnice 2008/98/ES
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Produkt není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
14.1 UN číslo
není
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
- ADR/RID není
- ostatní přeprava není
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
není
14.4 Obalová skupina
není
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí při přepravě
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
nejsou
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL3805-35601786
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 8 z 9
Název látky nebo směsi: PROFESSIONAL DEGREASER - CERAMIC HOBS
není relevantní
Označení dle ADR není
Další údaje pro ADR/RID
- klasifikační kód není
- bezpečnostní značka není
- identifikační číslo nebezpečnosti není
- omezení pro tunely není
Další údaje pro IMDG
- pokyny pro případ požáru/úniku není
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající
se látky nebo směsi
Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení č. 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném
znění
Nařízení č. 648/2004/ES, o detergentech, v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno pro směs
ODDÍL 16: Další informace
Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize
První vydání
Klíč nebo legenda ke zkratkám
Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kat. 4
Eye Irrit. 2 Podráždění očí, kat. 1
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL3805-35601786
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 9 z 9
Název látky nebo směsi: PROFESSIONAL DEGREASER - CERAMIC HOBS
DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k
nepříznivým účinkům)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které
nedochází k nepříznivým účinkům)
PEL Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
CLP Nařízení č. 1272/2008/EC
REACH Nařízení č 1907/2006/EC
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
IMDG Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
ICAO/IATA Pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
PBT Látka perzistentní, bioakumulativní a toxická
vPvB Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Státní a evropská legislativa, BL výrobce, databáze Medis-Alarm, odborná literatura.
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti, pokynů pro bezpečné zacházení
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Pokyny pro školení
Dle bezpečnostního listu
Další informace
Klasifikace dle údajů od výrobce. Směs klasifikována pomocí výpočtových metod dle nařízení CLP.
Používejte jen pro účely označené výrobcem, zamezíte zdravotním a environmentálním rizikům.
Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována
v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je
odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.
Nenašli jste, co jste hledali?
Pomůžeme Vám najít, co potřebujete.
Napište nám poptávku
Akční nabídka v našem eshopu

Žárovka do trouby a mw trouby E14 15W 240V 300°C - 3+1 akční nabídka

Žárovka do trouby a mw trouby E14 15W 240V 300°C - 3+1 akční nabídka
Kód: 12065_AA
87 Kč (3,55 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Unašeč ke struhadlu pro robot Bosch MUM5 - akce 2+1 akční nabídka

Zlevněno
Unašeč ke struhadlu pro robot Bosch MUM5 - akce 2+1 akční nabídka
Kód: 630760_AA
698 Kč (28,44 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Kolečko spodního koše do myčky Candy, Whirlpool - 8+2 akční nabídka

Kolečko spodního koše do myčky Candy, Whirlpool - 8+2 akční nabídka
Kód: 49005659_A
632 Kč (25,75 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Filtr sušičky Beko, molitanový 2964840100, 5+1 akční nabídka

Filtr sušičky Beko, molitanový 2964840100, 5+1 akční nabídka
Kód: 2964840100A
445 Kč (18,13 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Talíř do mikrovlnné trouby 27 cm 270 mm (sada 2 ks)

Talíř do mikrovlnné trouby 27 cm 270 mm (sada 2 ks)
Kód: talir270
380 Kč (15,48 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

LED žárovka E14 6,0W 2700K 470lm Candle - 5+1 akční nabídka

LED žárovka E14 6,0W 2700K 470lm Candle - 5+1 akční nabídka
Kód: ZQ3220_A
270 Kč (11 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Filtr do sušičky Whirlpool AZA, AZI - 3+1 akční nabídka

Zlevněno
Filtr do sušičky Whirlpool AZA, AZI - 3+1 akční nabídka
Kód: 481010354757_A
357 Kč (14,55 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Filtr pro vysavač Bosch BSA2, BSA3, BSD2 - akce 2+1 akční nabídka

Filtr pro vysavač Bosch BSA2, BSA3, BSD2 - akce 2+1 akční nabídka
Kód: 618907AA
278 Kč (11,33 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Filtr pěnový sušičky Candy, Hoover - 3+1 akční nabídka

Zlevněno
Filtr pěnový sušičky Candy, Hoover - 3+1 akční nabídka
Kód: 40006731_A
357 Kč (14,55 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Spojka masového strojku Zelmer, Eta, Philips - 3+1 akční nabídka

Spojka masového strojku Zelmer, Eta, Philips - 3+1 akční nabídka
Kód: 007503020_AA
159 Kč (6,48 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Spojka masového strojku Zelmer, Eta, Philips - akce 5 ks - sleva

Sleva na dopravu U tohoto produktu Vám nabízíme slevu na dopravu. Přesná výše slevy je v popisu produktu.
Spojka masového strojku Zelmer, Eta, Philips - akce 5 ks - sleva
Kód: 007503020_akce
265 Kč (10,80 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Baterie R06 alkalická GP - 5+1 akční nabídka

Doprava ČR od 69 Kč U tohoto produktu můžete v košíku zvolit výhodnější dopravu.
Baterie R06 alkalická GP - 5+1 akční nabídka
Kód: BGP6U_AA
70 Kč (2,85 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Matice s těsněním přívodu k hornímu ramenu myčky Indesit - 2+1 akční nabídka

Doprava ČR od 69 Kč U tohoto produktu můžete v košíku zvolit výhodnější dopravu.
Zlevněno
Matice s těsněním přívodu k hornímu ramenu myčky Indesit - 2+1 akční nabídka
Kód: 054862_AA
158 Kč (6,44 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Baterie CR2032 3V - 3+1 akční nabídka

Doprava ČR od 69 Kč U tohoto produktu můžete v košíku zvolit výhodnější dopravu.
Baterie CR2032 3V - 3+1 akční nabídka
Kód: BGP2032_AA
75 Kč (3,06 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Unašeč k masomlýnku Bosch MUM - akce 3+1 akční nabídka

Doprava ČR od 69 Kč U tohoto produktu můžete v košíku zvolit výhodnější dopravu.
Unašeč k masomlýnku Bosch MUM - akce 3+1 akční nabídka
Kód: 020470BB
479 Kč (19,52 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

LED žárovka E27 9,0W 2700K 806lm 300° CLASSIC - akční nabídka 5+1

LED žárovka E27 9,0W 2700K 806lm 300° CLASSIC - akční nabídka 5+1
Kód: ZQ5140_A
295 Kč (12,02 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Spojka ponorného mixéru Braun 3+1 - akční nabídka

Spojka ponorného mixéru Braun 3+1 - akční nabídka
Kód: 67050811_A
165 Kč (6,72 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Unašeč k masomlýnku Bosch MUM - akce 3+1 akční nabídka

Doprava ČR od 69 Kč U tohoto produktu můžete v košíku zvolit výhodnější dopravu.
Unašeč k masomlýnku Bosch MUM - akce 3+1 akční nabídka
Kód: 020470AA
870 Kč (35,45 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Unašeč ke struhadlu pro robot Bosch MUM4 - akce 2+1 akční nabídka

Unašeč ke struhadlu pro robot Bosch MUM4 - akce 2+1 akční nabídka
Kód: 091027_AA
699 Kč (28,48 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

LED žárovka E27 10,5W 2700K 1060lm 300° CLASSIC - akční nabídka 5+1

LED žárovka E27 10,5W 2700K 1060lm 300° CLASSIC - akční nabídka 5+1
Kód: ZQ5150_A
320 Kč (13,04 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Doraz horního koše, aretace myčky nádobí Beko - akce 2+1 akční nabídka

Doprava ČR od 69 Kč U tohoto produktu můžete v košíku zvolit výhodnější dopravu.
Zlevněno
Doraz horního koše, aretace myčky nádobí Beko - akce 2+1 akční nabídka
Kód: 1880580400_AA
119 Kč (4,85 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Filtr sušičky Beko, molitanový - Akční nabídka - sada 11 ks = SLEVA

Sleva na dopravu U tohoto produktu Vám nabízíme slevu na dopravu. Přesná výše slevy je v popisu produktu.
Filtr sušičky Beko, molitanový - Akční nabídka - sada 11 ks = SLEVA
Kód: 2964840200_akce
979 Kč (39,89 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Unašeč struhadel Bosch - Akční nabídka - sada 3 ks = sleva

Sleva na dopravu U tohoto produktu Vám nabízíme slevu na dopravu. Přesná výše slevy je v popisu produktu.
Zlevněno
Unašeč struhadel Bosch - Akční nabídka - sada 3 ks = sleva
Kód: 091027_akce
859 Kč (35 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Filtr molitanový do sušičky Whirlpool, 2+1 akční nabídka

Zlevněno
Filtr molitanový do sušičky Whirlpool, 2+1 akční nabídka
Kód: 481010716911A
780 Kč (31,78 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Filtr sušičky Beko, molitanový - Akční nabídka - sada 11 ks = SLEVA

Sleva na dopravu U tohoto produktu Vám nabízíme slevu na dopravu. Přesná výše slevy je v popisu produktu.
Zlevněno
Filtr sušičky Beko, molitanový - Akční nabídka - sada 11 ks = SLEVA
Kód: 2964840100_akce
979 Kč (39,89 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

Filtr molitanový pro sušičky Gorenje 327136, 3+1 akční nabídka

Filtr molitanový pro sušičky Gorenje 327136, 3+1 akční nabídka
Kód: 327136A
297 Kč (12,10 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.

LED žárovka E14 6,0W 2700K 470lm 270° - 5+1 akční nabídka

LED žárovka E14 6,0W 2700K 470lm 270° - 5+1 akční nabídka
Kód: ZQ1220_A
270 Kč (11 € *)

Skladem - ihned k dodání
Zboží je momentálně skladem. Detail zboží ukáže bližší informace u položek, které jsou skladem ve větším počtu.
Ověřeno našimi zákazníky Prohlédnout hodnocení na Heureka.cz
rychlé a velmi solidní jednání, pomoc při identifikaci objednávaného zboží rychlé doručení

Ověřený zákazník,

hodnocení 5 z 5

Rýchle doručenie

Ověřený zákazník,

hodnocení 5 z 5

rychlé a vstřícné jednání rychlé dodání zboží

Ověřený zákazník,

hodnocení 5 z 5

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Elektra-dvorak.cz | K Lesu 49, 500 09 Hradec Králové | IČ: 73607037 | DIČ: CZ8402033057

Email: info@elektra-dvorak.cz | Telefonní číslo: +420 602 138 375

| Kontakt | Obchodní podmínky | Poptávka zboží | Repase pracích van praček |

* orientační cena v EURech viz OP
Platební brána Comgate Platební karty VISA Platební karty MAESTRO Platební karty MASTERCARD APPLE PAY